معرفی کتاب

این کتاب حاوی دو گفتار از شهید آیت الله دکتر بهشتی است . گفتار نخست درباره حرمت موسیقی است که در سالیان حضور ایشان در آلمان (1349ـ1343) به عنوان امام مسجد و مرکز اسلامی هامبورگ و در پاسخ به پرسشی که از ایشان در این باره شده ایراد گردیده است . ذکر خدمات آن شهید فرزانه در آن دیار فرصتی مبسوط می طلبد، اما نکته شایان توجه این است که یکی از برنامه هایی که توسط ایشان انجام می شد پاسخ به پرسش های مسلمانان مقیم اروپا، اعم از ایرانی و غیر ایرانی ، به صورت حضوری ، مکاتبه ای و یا ارسال نوار صوتی بوده است که این گفتار از این قسم آخر است که با امید به این که در شناخت دیدگاه های فقهی ایشان موثر افتد در این کتاب ذکر شده است.
گفتار دوم درباره تفریح از دیدگاه اسلام است . این گفتاربین سال های 1349 تا 1357 در اردوی تابستانی مدرسه رفاه ایراد شده است و پیش از این نیز توسط بنیاد نشر آثار و اندیشه های شهید آیت الله دکتر بهشتی در مجموعه مباحث تربیتی ایشان با عنوان نقش آزادی در تربیت کوکان منتشر شده است .

/ 0 نظر / 41 بازدید