معرفی کتاب

نویسنده: امیلیبومون،ماریرنهگیئوره/ مترجم: مهنازعسگری

ناشر: محرابقلم

موضوع: دایرهالمعارف،علومکاربردی

کلیدواژه: منظومهشمسی،کهکشان،فضا،تسخیرفضا

مقصد: بخشکودکونوجوان

دایره المعارففضا

در این کتاب کودکان و نوجوانان با جهان و منظومه شمسی، سیار ه ها، قمرهای آن و شها ب ها و غیره آشنا

میشوند. در بخشی دیگر از کتاب، اطلاعات مفیدی دربار هی موشک فضایی، شاتل فضایی، ایستگاه فضایی

و شیو ه ی زندگی در آن و زندگی فرازمینی بدست می آورند.

این کتاب در شش بخش تنظیم شده است. در بخش اول تعاریفی از جهان، کهکشا نها، برخورد کهکشا نها،

کهکشان راه شیری، صور تهای فلکی، پیدایش خورشید و تشکیل سیار هها ارائه شده است.

در بخش دوم

اطلاعات مفیدی در رابطه با منظومه شمسی، رصد ستارگان، مشخصات و ویژگیهای سیار هها بیان شده است.

در بخش سوم

بطور مشخص به «زمین » پرداخته و از مرکز و سطح زمین، چگونگی گردش آن و غیره اطلاعاتی در اختیار خواننده قرار میگیرد.

بخش چهارم

به سیاره «ماه » و شکلهای گوناگون آن، باز یهای ماه با خورشید و اقیانو سها می پردازد.

بخش پنجم،

تسخیر فضا و نخستین مسافران آن، شاتل فضایی،ماهوار هها و کاوشگرها و چگونگی زندگی فرا زمینی را دستمای ه قرار مید هد

. در نهایت، بخش ششم

پرسشهای مربوط به فضا و ستارگان و سیارات را پاسخ میدهد.

با مطالعه این کتاب، علاوه بر کسب اطلاعات مفیدی در رابطه با فضا و زندگی فرا زمینی، احساسی خو شآیند و لذ تبخشی از مطالعه و تصاویر منقش شده آن، به مخاطب دست میدهد.

/ 0 نظر / 28 بازدید